Ett urval av logotyper vi har gjort till både privatpersoner och företag!
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo


VILLKOR LOGOTYP24 (LOGOTYP24.SE)

Genom att använda webbplatsen Logotyp24.se anses du ha läst och accepterat samtliga de villkor som gäller för densamma. Tjänsterna som erbjuds på webbplatsen är endast tillgängliga för personer minst 18 år gamla med undantag för minderåriga vilka har målsmans medgivande. Logotyp24.se förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i villkoren.

Det är ej tillåtet att kopiera hela eller delar av webbplatsen Logotyp24.se. Samtligt material - inklusive och ej begränsat till - bilder, andra grafiska element, ljud- och videomaterial är skyddade av dessa villkor och får ej kopieras, publiceras, vidarebefordras eller editeras för publicering på internet eller annan publikationsform utan skriftligt medgivande från Logotyp24.se. överträdelse av dessa villkor kommer anmälas.

LOOGOTYPDESIGN

Kunden är med detta avtal införstådd och godkänner att endast mindre förändringar kan efterfrågas och erhållas gratis. Det ändringar som innefattas är ändringar av färg, typsnitt etc. Kunden är införstådd att specifika instruktioner krävs i den förklarande delen av beställningsformulär eller via annan kommunikation innan det lutliga materialet kan levereras, samt att kunden måste ge exakta beskrivningar angående placering av företagsnamn, logotyp, slogan, etc. Kunden är införstådd med att beskrivningar som ej är exakta eller öppna för tolkning kommer av Logotyp24 placeras där det anses mest lämpligt. Kunden är införstådd med att text och beskrivning måste vara exakt för att undvika felstavningar, färgval, layout eller annan del i designprocessen. Kunden är införstådd med att färg på skärm och färg i tryckt form kan se annorlunda ut beroende på kvalitet samt kalibrering av kundens skärm. Därför rekommenderas av Logotyp24 att kunden alltid gör en utskrift av den utgåva vilken behandlas som revisionsexemplar, innan den skickas till slutligt tryck. Kunden är införstådd med att Logotyp24 inte tar något ansvar för fel som kan ske i samband med slutligt tryck och felaktigheter hos skrivare eller tryckeri. Det ligger på kundens ansvar att välja ett tryckeri vilket kan arbeta med det filformat som erhålls.

äGANDERäTTSFöRBEHåLL

Samtliga rättigheter för material vilket fakturerats kunden och betalats av densamma tillfaller obegränsat och royaltyfritt kunden. Logotyp24 förebehåller sig rätten att utan ersättning använda samtligt material i reklam och exponeringssyfte på det sätt som Logotyp24 finner lämpligt. Vid val av produkt har kund enbart rätt till den produkt kunden betalar för. Vid tillfälle när variationer eller olika koncept på samma grundutförande erbjuds och kund väljer en av dessa för logotyp, produktlogotyp, visitkortsdesign och brevhuvud tillfaller äganderätten på de övriga variationerna och koncepten Logotyp24, med möjlighet för kunden att köpa ytterligare variationer och koncept om kunden så önskar.

LEVERANSTID

Logotyp24.se påbörjar arbetet med beställning direkt när betalning erhållits från kunden och materialet skickas inom högst tre dagar från beställning. Logotyp24 ansvara inte för eventuella störningar som kan påverka leverans av material, såsom strömavbrott, avbrott i internettrafik, uppkopplingar eller mjukvaror hos kunden som ej accepterar eller klarar av att hantera de material som skickas från Logotyp24. Kunden godkänner en period om max 14 dagar för granskning efter att materialet har levererats och om svar ej erhållits från kund inom dessa 14 dagar anses arbetet vara slutfört från Logotyp24’s sida. Logotyp24 har då inga vidare skyldigheter gentemot kund, som skall betala samtliga avgifter och kostnader till Logotyp24.

åNGERRäTT

Kunden är införstådd med att material som skickas är digitalt och inte kan återanvändas på något sätt varför garanti i form av utbyte, återbetalning eller annan form av ångerrätt inte gäller. Detta gäller både design av helt nya logotyper samt anpassningar av befintligt material och där sådant har inletts. Logotyp24 ersätter skadad fil med identisk film om detta begärs. Logotyp24 arbetar ständigt för att kunden skall uppleva en fullgod service och yttersta tillfredsställelse med materialet och välkomnar kunden att kontakta oss vid eventuella frågor i samband med köp.

UPPHOVSRäTT

Kunden garanterar ovillkorligen att samtligt material vilket lämnas in till Logotyp24 som underlag för design ej bryter mot någon upphovsrätt eller inkräktar på varumärkesskydd tillhörande annat företag, organisation eller designer. Om sådana anspråk sker från tredje part skall kunden tydligt klargöra att Logotyp24 med samtliga dess underleverantörer och styrelse ej är skyldig att bemöta dessa utan är helt på kundens ansvar. Allt arbete som Logotyp24.se utför skyddas av upphovsrätten. Logotyp24.se skall i möjligaste mån tillse att material som presenteras via tjänsten ej skall vara kopior eller rena imitationer av redan befintligt material. Samtliga designers har med avtalet godkänt att de skall genomföra en grundlig kontroll av materialet och tillsammans med Logotyp24.se har därmed gjorts en grundlig kontroll för att säkerställa att materialet är unikt. I det fall där skapade verk definieras som kopior eller uppenbara imitationer kommer dessa kontrolleras och om nödvändigt avlägsnas eller designas om. Logotyp24 förbehåller sig rätten att kontrollera besökare för att förhindra otillbörligt användande av vår design. När kunden har fått sin design levererad har ägandeskap över gått till kunden, med upphovsrätt och royaltyfritt användande. Logotyp24 har i och med detta avsagt sig allt ansvar och lämnar ingen ytterligare garanti vare sig i kvalitet eller upphovsrätt. Det vilar såldes på kunden att undersöka och säkerställa att materialet inte kan förknippas med annat redan upphovsrättsskyddat material. I de fall det uppstår tvist och kunden inte kan få upphovsrätt på grund av intrång i befintligt varumärkesskydd tar Logotyp24 ej på sig detta utan det fulla ansvaret ligger hos kunden. Kunden är med detta avtal införstådd med och tar fullt ansvar för att nationella och internationella lagar samt regler uppfylls vilka kan påverka möjligheten till användningen av materialet om sådant intrång görs.

DISCLAIMER

Kunden är införstådd med att användandet av allt material är på kundens risk utan ansvarstagande från Logotyp24. Allt material levereras "i befintligt skick" och skulle skador eller förluster ske, direkt eller indirekt till följd av det levererade materialet hålls Logotyp24, samtliga dess undersidor, medarbetare och styrelse fria från alla krav relaterade till användning, felaktig användning eller annat som kan leda till detta. Logotyp24.se garanter ej att innehåll (material inklusive tjänster) skall vara tillfredsställande för kundens slutliga användningsområde och behov, eller helt fritt från felaktigheter. KUNDENS SAMTYCKANDE TILL VILLKOR I och med detta bekräftar kunden att avtalets lästs samt godkänts och är införstådd med att användandet av Logotyp24.se’s tjänster i sig anses som ett godkännande av ovanstående. Skulle kunden ej anse att dessa villkor kan accepteras skall kunden ej använda Logotyp24’s s tjänster.

Kontakta oss genom att skicka ett mail till info@logotyp24.se